Badania mieszanki betonowej i betonu


http://Miesznka%20betonowa%20-%20badania

Badania mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa- mieszanina wody, cementu, kruszywa i/lub dodatków, która w procesie twardnienia staje się betonem. Ważnym dla inwestorów budowlanych i wykonawców robót jest stała kontrola jakości prowadzonych prac. Z tego też względu prowadzone są nie tylko badania stwardniałego betonu lub betonu pobranego z gotowych konstrukcji ale również badania mieszanki betonowej dostarczonej na plac budowy.

Pomiar temperatury mieszanki betonowej

  • Norma: PN-EN 12350-1

Ważnym aspektem, który umożliwi odtworzenie przebiegu wszystkich etapów związanych z betonowaniem jest pomiar temperatury mieszanki betonowej w trackie jej wbudowywania. Pozwoli to na podjęcie odpowiednich działań i ewentualną ocenę wpływu na wynikające później problemy.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka

  • Norma: PN-EN 12350-2

Próbkę mieszanki betonowej zagęszcza się przez sztychowanie w formie o kształcie ściętego stożka. Po zdjęciu formy z próbki następuje jej opad, który mierzy się względem wysokości formy stożkowej. Pomiar ten jest miarą konsystencji mieszanki betonowej.

Badanie gęstości mieszanki betonowej

  • Norma: PN-EN 12350-6

Metoda polegająca na obliczeniu gęstości mieszanki betonowej jako iloraz masy mieszanki do jej objętości wypełniającej szczelny pojemnik badawczy.

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

  • Norma: PN-EN 12350-7, metoda ciśnieniomierza

Metoda badawcza oparta na prawie Boyle’a-Mariotte’a. Badanie przeprowadza się w odpowiednim aparacie zaopatrzonym w ciśnieniomierz wyskalowany odpowiednio do zawartości powietrza w mieszance betonowej.


Badania betonu

Betonem nazywa się stwardniałą mieszankę betonową. Na skutek zmian regulacji prawnych w ostatnim czasie w Polsce beton stał się wyrobem budowlanym a to oznacza, że musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z krajowymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 13 czerwca 2018 r.- Dz. U. 2018 poz. 1233).

Wytrzymałość na ściskanie betonu

  • Norma: PN-EN 12390-3, PN-EN 12504-1

Najważniejszy parametr techniczny i odbiorowy betonu. Próbki betonu pobrane z mieszanki betonowej, zaformowane i pielęgnowane w warunkach wskazanych w normie PN-EN 12390-2 są poddawane badaniu w prasie wytrzymałościowej, która rejestruje maksymalną siłę niszczącą przy określonej prędkości przesuwu tłoka. Próbki mogą być również pobrane z konstrukcji betonowej i przygotowane do badania zgodnie z normą PN-EN 12504-1. W oparciu o wyniki wytrzymałości naściskanie betonu można dokonać oceny zgodności z normą PN-EN 206.

Odporność betonu na działanie mrozu

  • Norma: PN-88/B-06250 metoda zwykła
  • Norma: PN-B-06265, załącznik N

Najważniejszy oprócz wytrzymałości parametr techniczny betonu. Wiele specyfikacji technicznych odnosi się wciąż do procedury opisanej w normie wycofanej PN-88/B-06250 niemniej coraz więcej wymagań technicznych zaczerpniętych jest z krajowego uzupełnienia PN-EN 206 (tj. norma PN-B-06265). Badanie polega na określeniu stopnia mrozoodporności (F) określonego liczbą cykli zamrażania-rozmrażania a miarą liczbową stopnia mrozoodporności jest ubytek masy oraz spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom w odniesieniu do próbek porównawczych, niezamrażanych.

Nasiąkliwość betonu

  • Norma: PN-88/B-06250

Bardzo istotny parametr betonu, który jest wyznaczany metodą wagową próbek nasączonych wodą i suszonych do stałej masy.

Gęstość betonu

  • Norma: PN-EN 12390-7

Gęstość próbki betonowej jest wyliczana jako iloraz jej masy i objętości.

Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

  • Norma: PN-EN 12390-8

Bardzo istotny parametr odbiorowy betonu. Badanie przeprowadzane jest a aparacie umożliwiającym przyłożenie strumienia wody pod ciśnieniem (500±50)kPa na powierzchnię próbki przez okres (72±2)h. Głębokość penetracji wody (mm) jest mierzona po rozłupaniu próbki.