Badania gruntów, badania geotechniczne


Badania geotechniczne

Przystępując do realizacji jakiejkolwiek inwestycji infrastrukturalnych warto dobrze się przygotować. Planowanie budowy nowych osiedli mieszkaniowych, domków jednorodzinnych czy dróg publicznych powinno zawierać zebranie informacji na temat podłoża, na jakim te obiekty będą wznoszone. Warto więc wtedy zwrócić się o pomoc do laboratorium, które będzie w stanie wykonać kompleksowe badania gruntu i inne badania geotechniczne.

Oferujemy wsparcie w wykonaniu:

 • wierceń geotechnicznych (odwierty) z ustaleniem rodzaju i miąższości zalegających gruntów;
 • badań terenowych podłoża gruntowego;
 • badań laboratoryjnych próbek gruntu pobranych w terenie
 • pełnej profesjonalnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Odwierty geotechniczne

W celu ustalenia rodzaju i układu warstw gruntowych lub istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowych należy wykonać odwierty geotechniczne. Są także istotne z punktu widzenia sprawdzenia poziomu wód gruntowych. Rezultatem wykonanych odwiertów geotechnicznych jest opracowanie Karty Otworu Geotechnicznego.

Oferujemy wykonanie odwiertów geotechnicznych w zakresie:

 • wiercenia geologicznego (geotechnicznego) świdrem ślimakowmym ciągłym do 15m;
 • rozpoznania podłoża świdrem ręcznym.

Terenowe badania podłoża gruntowego

Badania terenowe (polowe badania geotechniczne- PBG) wykonywane są w celu określenia rodzaju i właściwości gruntów a także w celach badania zasypek po wykonanych wodociągach i kanalizacji . Są niezbędne do projektowania bezpiecznych fundamentów.


Badanie sondą dynamiczną lekką DPL z końcówką stożkową SD do głębokości 10m

 • Norma: PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2

Badanie polega na pomiarze oporu stawianego przez grunt przy wbijaniu znormalizowanej końcówki z siłą wywołaną przez opad określonej masy młota sondy. Liczba uderzeń młota (parametr geotechniczny) służy następnie do obliczeń wskaźnika zagęszczenia oraz stopnia zagęszczenia gruntu.

Ocena właściwości gruntu metodą makroskopową

 • Norma: PN-B-04481

W trakcie badań polowych można dokonać rodzaj i stan gruntu posługując się metodą makroskopową: ustalenie spoistości gruntów spoistych (próba wałeczkowania, próba rozcierania, próba rozmakania), stanu gruntów spoistych, oznaczanie wilgotności.


Laboratoryjne badania gruntu

Najważniejsze parametry gruntu określa się na podstawie próbek pobranych w terenie i przekazanych do laboratorium. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą badań laboratoryjnych gruntów.


Analiza sitowa- uziarnienie gruntu

 • Norma: PN-B-04481

Dla gruntów niespoistych podstawowym parametrem, z którego wynikają inne cechy jest uziarnienie określane w trakcie analizy sitowej. Dla gruntów spoistych jest to badanie uzupełniające.
Na podstawie uziarnienia można określić wskaźnik różnoziarnistości gruntu (U) oraz wskaźnik krzywizny (C) a także warunku szczelności przy projektowaniu konstrukcji drogowych.

Oznaczenie wilgotności naturalnej

 • Norma: PN-B-04481

Metoda wagowa pozwalająca określić procentową zawartość wody w próbce gruntu.

Oznaczenie gęstości objętościowej

 • Norma: PN-B-04481

Parametr gęstości objętościowej gruntu może być wykorzystany do oznaczenia innych parametrów np. wskaźnika zagęszczenia koryta drogi.

Oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania

 • Norma: PN-B-04481

Zawartość części organicznych w próbce gruntu jest niezwykle ważnym parametrem warunkującym m.in. przydatność gruntu do stabilizacji cementem.

Oznaczenie wilgotności optymalnej (wopt) oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (ρds) metodą Proctora

 • Norma: PN-B-04481

Badanie pozwalające wyznaczyć optymalną wilgotność gruntu, przy jakiej grunt osiągnie maksymalna gęstość objętościową. W zależności od rodzaju gruntu wyróżnia się 4 metody wyznaczania tych parametrów. Badanie niezbędne przy określaniu wskaźnika zagęszczenia gruntu

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu metodą cylindra wciskanego

 • Norma BN-77/8931-12

Jeden z najważniejszych parametrów odbiorowych gruntu, głównie w odniesieniu do konstrukcji drogowych. Metoda wagowa polegająca na wyznaczeniu gęstości objętościowej próbki gruntu w objętości cylindra wciskanego, którą porównuje się do maksymalnej gęstości objętościowej gruntu uzyskanej w jednej z metod Proctora.

Oznaczenie wskaźnika piaskowego

 • Norma: BN-64/8931-01

Bardzo ważny parametr techniczny gruntu warunkujący m.in. przydatność do stabilizacji gruntu a także jest przydatny do określenia wysadzinowości gruntu.

Oznaczenie kapilarności biernej

 • Norma: PN-B-04493

Niezwykle istotne badanie zwłaszcza przy gruntach budowlanych na terenach inwestycyjnych. Podsiąk wód gruntowych wpływa na tworzenie się wysadzin gruntu w trakcie jego zamarzania. Badanie polega na pomiarze wysokości mierzonej miarą podciśnienia, przy którym przez próbkę gruntu przedostaje się woda.

Obliczanie współczynnika filtracji

 • Norma: BN-76/8950-03

Oznaczenie współczynnika filtracji gruntów niespoistych za pomocą empirycznych wzorów na podstawie uziarnienia.

Oznaczenie wskaźnika nośności Wnoś

 • Norma: PN-S-02205, zał.A

Bardzo ważne badanie klasyfikujące podłoże do konkretnych grup nośności podłoża gruntowego. Dodatkowo w ramach tej metody można oznaczyć pęcznienie liniowe (przyrost wysokości próbki gruntu spowodowany jej nasyceniem wodą).

Ocena przydatności gruntów do budowy nasypów, wykopów, zasypek

 • Norma: PN-S-02205

Przystępując do realizacji inwestycji drogowych warto w pierwszej kolejności wykonać badanie gruntu rodzimego, jego przydatność do wbudowania. Przedmiotowa norma określa rodzaj i metodykę badań dedykowanych do oznaczania cech gruntu.

Ocena przydatności gruntów do stabilizacji cementem

 • Norma: PN-S-96012

Czasami grunt rodzimy jest zbyt słaby, żeby wykorzystać go do wbudowania. Wtedy należy sprawdzić, czy taki grunt nadaje się do stabilizacji spoiwami hydraulicznymi jak np. cement. Norma przewiduje rodzaj i zakres badań kwalifikacyjnych określających przydatność do stabilizacji.